1 września 2015

REGULAMIN

 1. Zawodnicy zobowiązani są godnie reprezentować ANGELS SALOS WROCŁAW na zajęciach i turniejach poprzez zachowanie fair play oraz przez stawanie się „dobrym obywatelem i dobrym chrześcijaninem” w życiu prywatnym.
 1. Zawodnicy i Rodzice biorą udział we wszystkich spotkaniach mających na celu formację ludzką i duchową zgodnie z zasadami integralnego wychowania.
 1. Zajęcia w ANGELS SALOS WROCŁAW prowadzone są zgodnie z założonym grafikiem aktualizowanym na każdy semestr.
 1. ANGELS SALOS WROCŁAW zastrzega sobie możliwość zmian terminów lub godzin prowadzenia zajęć. O wszelkich zmianach Rodzice zostaną wcześniej powiadomieni przez trenera prowadzącego zajęcia.
 1. Zawodnik musi posiadać strój sportowy odpowiedni do pogody oraz miejsca treningu.
 1. Dłuższe nieobecności zawodnika na treningach należy zgłaszać trenerowi.
 1. Za ewentualne szkody powstałe w wyniku nieodpowiedniego zachowania zawodnika na zajęciach odpowiada Rodzic dziecka.
 1. Niedopuszczalne jest samowolne opuszczanie treningu przez zawodników.
 1. Za kontakt z Rodzicami zawodników odpowiada trener prowadzący zajęcia danej grupy.
 1. Wysokość składki członkowskiej Stowarzyszenia Lokalnego Salezjańskiej Organizacji Sportowej we Wrocławiu wynosi 100 złotych miesięcznie lub 80 zł dla uczniów Zespołu Szkół Salezjańskich DON BOSCO lub inna ustalona wcześniej z Prezesem Stowarzyszenia.
 1. Składkę należy wpłacić na konto bankowe PKO BP: 34 1020 5226 0000 6302 0427 9444 do 10-go każdego miesiąca – za dany miesiąc. W tytule przelewu wpisujemy: składka członkowska + imię i nazwisko + miesiąc.
 1. Zawodnicy i Rodzice zobowiązani są do przestrzegania regulaminu. Złamanie regulaminu może być podstawą do natychmiastowego wydalenia ze Stowarzyszenia.
 1. ANGELS SALOS WROCŁAW zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.